Porozumienie o współpracy z ZST w Leżajsku

20 lutego w Leżajsku firma RSTECHNOLOGY Adam Rachwał oraz Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki podpisali Porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia jest wspólne podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym mających na celu zachęcenie młodzieży do zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz podejmowania nauki na kierunkach technicznych.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w auli ZST w Leżajsku. Zwracając się do zaproszonych gości i uczniów, w pierwszej kolejności głos zabrała Dyrektor ZST Halina Samko. Wyraziła przekonanie o wymiernych korzyściach dla obydwu stron, płynących z podpisania umowy o współpracy. Firma pozyska dobrze przygotowanych pracowników, a szkoła jeszcze lepiej wykształci ucznia dobrze przygotowanego do wejścia na rynek pracy.

W dalszej części głos zabrali: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Dorota Kaleta, która nadmieniała, iż włączenie w proces kształcenia pracodawców, wpisuje się w realizację założeń polityki oświatowej państwa.

Po krótkim przedstawieniu zakresu działalności firmy RSTECHNOLOGY, głos zabrał wicedyrektor ZST Piotr Foryt przedstawiając kierunki kształcenia w zawodach: technik mechanik specjalność: spawalnictwo, ślusarz, podkreślając jednocześnie, że szkoła dba o systematyczny rozwój bazy dydaktycznej.

Po krótkim omówieniu założeń porozumienia o współpracy, nastąpiło jego podpisanie – w imieniu RSTECHOLOGY podpis złożył właściciel Adam Rachfał, zaś w imieniu Zespołu Szkół Technicznych porozumienie podpisała Dyrektor Halina Samko.

 

Poszerzenie wachlarza usług o spawanie orbitalne

Firma RStechnology poszerzyła w ostatnim czasie wachlarz usług spawalniczych o spawanie orbitalne. Posiadamy sprzęt i wykwalifikowanych pracowników.  – Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą w zakładce usługi spawalnicze.

Uzyskanie przez RStechnology nowych uprawnień UDT

Z przyjemnością ogłaszamy, że firma RStechnology przeszła pomyślne audyt i spełnia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, zbiorników i rurociągów do materiałów trujących i żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych

Certyfikat TÜV Rheinland dla RStechnology

Z przyjemnością ogłaszamy, że firma RStechnology przeszła pomyślne audyt i spełnia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych wg  TÜV Rheinland, co poświadcza zamieszczony certyfikat.

Ośrodek szkolenia i certyfikowania spawaczy

Otrzymaliśmy certyfikat TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. jako jednostka szkoląca i certyfikująca spawaczy wg EN287-1 dla metod spawania TIG (dla grupy materiałowej FM5) i MAG (grupa materiałowa FM1).

TÜV Rheinland Polska to czołowa jednostka certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.

Nowa siedziba RStechnology

Końcem czerwca przeprowadziliśmy się do nowej siedziby! Budynek mieści halę produkcyjną i biurowce. Wszystko to w malowniczej okolicy na tle lasu.

Deklaracja współpracy pomiędzy RStechnology a ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Mając na uwadze wcześniejsze, owocne współdziałanie oraz chcąc kontynuować i pogłębiać istniejącą współpracę, ZSZ i RStechnology podpisały list intencyjny w sprawie objęcia przez RStechnology Adam Rachfał patronatu nad Zespołem Szkół.

RSTtechnology obejmie patronat nad klasami Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik z nauką:

  • obróbki skrawaniem CNC
  • technik spawania wchodzącymi w skład Zespołu Szkół.

Celem patronatu  firmy RStechnology nad Zespołem Szkół będzie umożliwienie najlepszym uczniom odbywania staży i praktyk zawodowych w wydziałach produkcyjnych zakładu, zatrudnienie najlepszych absolwentów w wydziałach produkcyjnych zakładu, doposażenie w ramach możliwości pracowni spawania i obróbki skrawaniem, organizowanie pokazów nowoczesnych technologii dla uczniów, umożliwienie wykonania specjalistycznych kursów.

Zespół Szkół zobowiązuje się do wysyłania uczniów na staże i praktyki zawodowe do zakładu, organizowania wyjazdów na pokazy na terenie zakładu, wykorzystywania nazwy i loga firmy w materiałach reklamowych, tworzenia dobrego wizerunku zakładu na terenie Zespołu Szkół.