Projekt nr POIR.03.02.01-18-0028/18 pn. „Wzrost konkurencyjności RStechnology Adam Rachfał poprzez wdrożenie znacząco ulepszonej usługi  produkcyjnej w zakresie wytwarzania płaszczy grzewczo-chłodzących w konstrukcjach i systemach wymiany ciepła, zwłaszcza o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ciśnieniowych”

Celem realizacji projektu jest odpowiedź na zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie związane z brakiem wytrzymałych, odpornych na pracę z wysokim ciśnieniem płaszczy grzewczo – chłodzących, adekwatnych do konstrukcji wysokociśnieniowych i wysokopojemnościowych, poprzez wdrożenie przez RStechnology Adam Rachfał wyników prac B+R oraz wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej usługi produkcyjnej w postaci wytwarzania płaszczy grzewczo – chłodzących dedykowanych do konstrukcji i systemów wysokociśnieniowych i wysokopojemnościowych wykorzystywanych przez sektor metalowy oraz bezpośrednio przez branże: spożywczą, chemiczną, farmaceutyczną oraz HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). W celu osiągnięcia ww. efektu realizacji Projektu RStechnology planuje:

  • nabycie robót budowlanych,
  • zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • przeprowadzenie prac przygotowawczych do rozpoczęcia procesu produkcji i sprzedaży nowego produktu.

Innowacyjna usługa przyczyni się nie tylko do zmniejszenia nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez branże na zakup nieefektywnych wymienników ciepła, ale również pozytywnie wpłynie na środowisko i realizację zasad zrównoważonego rozwoju m.in. dzięki oszczędnemu procesowi produkcyjnemu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 22 000 786,17 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 10 113 750,00 PLN

W IV kw. 2021 r. firma RStechnology zakończyła realizację projektu i rozpoczęła świadczenie usługi produkcyjnej w postaci wytwarzania wymienników ciepła tj. innowacyjnego płaszcza grzewczo-chłodzącego dedykowanego dla zbiorników w szczególności wysokociśnieniowych i wysokopojemnościowych.

Więcej informacji TUTAJ (link do podstrony Pillow Plate).